Eyl 20, 2018
42 Görüntüleme
0 0

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri Nelerdir infografik

Yazan:

İnfografiği indirmek için tıkla…

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri Nelerdir infografik

Gazel Nedir?

• Genellikle aşk, kadın, güzellik konularında yazılan lirik şiirlere gazel denir.
• Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.
• Aruz ölçüsüyle yazılır.
• Uyak düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.
• Fuzuli, Baki, Nabi, Nedim gazelin en başarılı şairlerindendir.

Süzme çeşmin, gelmesün müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-i sineme, peykân peykân üstüne

 

Rize-i elmas eker, her açtığı zahme o şuh
Lütfü var olsun, eder ihsân ihsân üstüne

Nedim

Kaside Nedir?

• Genellikle bir din veya devlet büyüğünü övmek ıçin söylenen şiirlerdir.
• Aruz ölçüsüyle yazılır.
• Nazım birimi beyittir. 33-99 arasında değişir.
• Kafiye şeması gazeldeki gibidir. aa, ba, ca, …
• Kasideler işledikleri konulara göre; tevhit, münacaat, naat, methiye, hicviye gibi adlar alır.

SU KASİDESİ

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su

 

Âb- gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem,
Ya muhit olmuş gözümden günbed-i dîvâre su

Fuzuli

Mesnevi Nedir?

• Divan edebiyatında aşk, savaş, tasavvuf, kahramanlık gibi olay ağırlıklı konuların işlendiği nazım şeklidir.
• Her beyit kendi arasında kafiyelidir ( aa, bb, cc …) ve beyit sayısı sınırsızdır.
• Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
• Nazım birimi beyittir.
• Divan edebiyatında roman, hikâye türünün karşılığı olarak mesneviler kabul edilir.

HARNAME

Bir eşek var idi zaif ü nizar
Yük elinden katı şikeste vü zür

 

Gâh odunda vü gâh suda idi
Dün ü gün kahr ile kısuda idi

Şeyhi

Kıt’a Nedir?

• Felsefi ve toplumsal düşünceler; nükte, övgü, hikmet gibi konular işlenmiştir.
• En az iki beyitten oluşur.
• Matla ve makta beyti olmayan gazel gibidir.
• Gazelden farkı şairin mahlas kullanmamasıdır.

İlm kesbiyle pâye-i rif’at
Arzû-yı muhâl imiş ancak

 

Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl u kâl imiş ancak

Fuzuli

Müstezat Nedir?

• Gazelden türemiş, her dizesine bir küçük dize eklenmiş, belli vezinlerde yazılmış Divan edebiyatı nazım biçimidir. Bu kısa dizelere ziyade denir.
• Ziyade mısralar kafiye bakımından asıl mısralara bağlıdır.
• Uzun ve kısa mısralar arasındaki anlam bütünlüğüne dikkat edilir.
• Müstezatın konusu ve kafiyelenişi gazel gibidir.

Bülbül yetişir bağımı hûn etti figanın
Zabt eyle dehânın
Hançer gibi deldi yüreğimin tîg-i zebânın
Tesir-i lisânın

İzzet Molla
Article Categories:
Edebiyat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir